ಅದು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ್ದ ಯುದ್ಧ..! ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು 200 ವರ್ಷಗಳ ಆ ದಾಸ್ಯ.? Battle of plassey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *